Helsingborg

Helsingborg

Odlande stadsbasarer

Swedish / English
 
 

Helsingborgs stad

 
 
Webbplatser
 
Helsingborg.se
Hplus.helsingborg.se
 
   
 
Helsingborg stad är med sina drygt 140 000 invånare en av de städer som växer mest i Sverige. Vi arbetar i riktning mot visionen Helsingborg 2035. År 2035 ska Helsingborg vara en skapande, pulserande, global, gemensam och balanserad stad för både människor och företag.
 
  
Därför vill vi vara med i Odlande stadsbasarer
  
Odlande stadsbasarer passar väl in i det spännande stadsutvecklingsprojektet H+ som syftar till att utveckla och förnya fyra nya och befintliga stadsdelar i södra Helsingborg. H+ är en arena där vi testar nya idéer i samarbete med olika aktörer. Projektet Odlande stadsbasarer kan leda till ny kunskap om hur städer kan utvecklas på ett hållbart sätt.
 
  
Roll i projektet
  
Ansvarar för samordning av projektet med pågående utvecklings- och arbetsmarknadsprojekt i kommunen och framför allt i projektet H+.
 
  
Kontakt
 
  
Christina Zoric Persson, samhällsplanerare, christina.zoric.persson@helsingborg.se
Jessica Engvall, kommunikationsstrateg, Jessica.Engvall@helsingborg.se
Nadia Zaoujan, stadsdelsutvecklare, nadia.zaoujan@helsingborg.se
Klas Rosell, mark och exploatering klas.rosell@helsingborg.se
 
 
 

City of Helsingborg

 
 
Websites
 
Helsingborg.se
Hplus.helsingborg.se
 
 
The city of Helsingborg is, with its 140 000 inhabitants, one of the fastest growing cities in Sweden. The City works towards the vision “Helsingborg 2035”, which aims to create a pulsating, global, mutual and balanced city for companies and people.
 
 
This is why we want to be a part of the cultivating city bazaar project, Odlande stadsbasarer
 
Cultivating City Bazaars fit well into the current city development project H+, which aims to develop and renew four districts in the Southern part of Helsingborg. H+ is an arena where the city tests new ideas in collaboration with different stakeholders. The project Cultivating City Bazaars could lead to new knowledge of how cities can develop in a sustainable way.
 
 
Role in the project
 
Responsible for coordination of the project with ongoing development and job market projects within the municipality, and especially within the H+ project.
 
 
Contact
 
Christina Zoric Persson, municpal planner, christina.zoric.persson@helsingborg.se
Nadia Zaoujan, city developer, nadia.zaoujan@helsingborg.se
Klas Rosell, city developer, land and real estate responsibility, klas.rosell@helsingborg.se