KTH

Odlande stadsbasarer

Swedish / English
 
 

KTH

 
 
 
Webbplats KTH Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, avdelningen för strategiska hållbarhetsstudier
 
 
KTH Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, avdelningen för strategiska hållbarhetsstudier bedriver utbildning och forskning inom hållbar utveckling och de villkor som en långsiktigt hållbar samhällsutveckling kräver.
 
 
Därför vill vi vara med i Odlande stadsbasarer
   
Är FoU-partner inom hållbar stadsutveckling och bidrar med unik expertis. Vill få fördjupad kunskap om hållbar, stadsnära produktion och samverkan med industri.
 
 
Roll i projektet
   
Ansvarar för fortsatt omvärldsbevakning och hållbarhetsanalys.
 
   
Kontakt
  
Rebecka Milestad, projektledare, PhD Docent rebecka.milestad@abe.kth.se  
Annika Karlsson Kanyama, PhD Docent, annikack@kth.se
 
 
 

KTH

 
 
Website KTH department of Sustainable development, Environmental science and Engineering (SEED)
 
 
KTH department of Sustainable development, Environmental science and Engineering (SEED) conducts education and research in sustainable development and the conditions that long-term sustainable social development requires.
 
 
This is why we want to be a part of the cultivating city bazaar project, Odlande stadsbasarer
 
Is R&D partner in sustainable urban development and contributes with unique expertise. Wants to gain in-depth knowledge of sustainable, urban production and collaboration with industry.
 
 
Role in the project
 
Responsible for continued environmental monitoring and sustainability analysis.
 
 
Contact
 
Rebecka Milestad, project manager, PhD, associate professor rebecka.milestad@abe.kth.se  
Annika Karlsson Kanyama, PhD, associate professor, annikack@kth.se