EcoTopic

Odlande stadsbasarer

Swedish / English
 
 

EcoTopic

 
  
Webbplats Ecotopic.se
 
   
EcoTopic AB är ett konsultföretag inom biokol, förnybar energi och järnväg. Erbjuder projektledning, teknisk och ekonomisk rådgivning, förstudier, ansökningar om finansiering samt föreläsningar och utbildning.
 
  
Därför vill vi vara med i Odlande stadsbasarer
  
Har unik expertis inom biokolproduktion och biokolanvändning som projektledare för Stockholm Biochar Project; ett samverkansprojekt med Stockholm Vatten och Avfall, Stockholms stad och Fortum. Vill öka kunskapen och användningen av biokol och förnybar energi hos privatpersoner, företag och myndigheter som en del i arbetet mot det hållbara samhället. Driver på utvecklingen av nya produkter och användningsområden för biokol.
 
  
Roll i projektet
  
Kunskap om biokol som katalysator i odling, leda studiebesök och hålla utbildning.
 
  
Kontakt
  
Mattias Gustafsson, vice VD, mattias.gustafsson@ecotopic.se
Telefon: +46 73-765 1448
Skype: EcoTopic
 
 
 

Eco Topic

 
 
Website Ecotopic.se
 
 
EcoTopic is consulting company within biochar, renewable energy and railroads. It offers project management, technological and financial advice, pilot studies, applications for financing as well as seminars and education.
 
 
This is why we want to be a part of the cultivating city bazaar project, Odlande stadsbasarer
 
EcoTopic has unique expertise within urban biochar production and use. The company is project leader for Stockholm Biochar Project, a collaboration project between Stockholm Water and Waste, Stockholm City and Fortum. Wants to increase, among inhabitants, authorities and companies, understanding and use of biochar and renewable energy as an important part of the development towards a sustainable society. Boosts development of new products and fields of application for biochar.
 
 
Role in the project
 
Provides knowledge of biochar as a fertilizer and catalyst in cultivation, will arrange study visits and education.
 
 
Contact
 
Mattias Gustafsson, Vice CEO, mattias.gustafsson@ecotopic.se
Telefon: +46 73-765 1448
Skype: EcoTopic