Scandinavian Silver Eel

Odlande stadsbasarer

Swedish / English
 
 

Scandinavian Silver Eel

 
  
Webbplats Silvereel.se
 
  
Scandinavian Silver Eel odlar ål i Helsingborg. En viktig del av verksamheten handlar om att sätta ut ålyngel i naturen, och sätter i genomsnitt ut cirka 70 procent av dess glasålsimport.
 
   
Därför vill vi vara med i Odlande stadsbasarer
   
Är lokal ledare inom fiskproduktion och skapar lokala synergier. Vill få kunnande om symbios med grönsaksodling och samverkan med lokal marknad.
 
   
Roll i projektet
   
Har industriellt och marknadsmässigt kunnande inom fisk och grönsksodling.
 
 
Kontakt
 
Richard Fordham, VD, richard@silvereel.se
 
 
 

Scandinavian Silver Eel

 
 
Website Silvereel.se
 
 
Localized in Helsingborg, Scandinavian Silver Eel is the leading Scandinavian eel farming company. An important part of the business is to implant eel spawns back in nature. Implants around 70 percent of its European eel spawns import.
 
 
This is why we want to be a part of the cultivating city bazaar project, Odlande stadsbasarer
 
Scandinavian Silver eel is a local leader in fish farming and creates local synergies. The company wants to gain knowledge of collaborations with vegetable cultivation and local markets.
 
 
Role in the project
 
Has industrial and market knowledge within fish and vegetable farming.
 
 
Contact
 
Richard Fordham, CEO, richard@silvereel.se