SLU

Odlande stadsbasarer

Swedish / English
 
 

SLU

 
  
Webbplats SLU.se
 
   
SLU Alnarp bedriver världsledande forskning inom landskapsarkitektur, trädgårdsvetenskap och växtproduktion, och erbjuder flera framgångsrika utbildningsprogram inom dessa områden. Utbildar cirka 1 100 studenter och är en arbetsplats för ungefär 430 personer, varav nära hälften arbetar med forskning.
 
   
Därför vill vi vara med i Odlande stadsbasarer
   
Är ledande inom växtodling i hydroponiska och akvaponiska system. Vill få nya samarbeten och ny kunskap om småskalig och symbios med fastighetsdrift.
 
 
Roll i projektet
   
Bidrar till testbädd med kunskaper om växt- och fiskodling, närings- och sjukdomsfysiologi. Samverkar med KTH och biträder i hållbarhetsanalysen av småskaliga odlingssystem.
 
 
Kontakt
  
Sammar Khalil, PhD, docent, sammar.khalil@slu.se
 
 
 

SLU

 
 
Website SLU.se
 
 
SLU Alnarp is one of the leading research institutes within landscape architecture, horticultural science and crop production. It offers several successful programs in these fields. SLU Alnarp has approximately 1,100 students and the university is also the workplace of some 430 people, about half of whom are involved in research.
 
 
This is why we want to be a part of the cultivating city bazaar project, Odlande stadsbasarer
 
At the front of cultivation in hydroponic and aquaponics systems. Wants to explore new collaborations and gain new knowledge of small scale farming integrated with real estate management.
 
 
Role in the project
 
Provides knowledge on plant and fish farming as well as nutrition and disease physiology. Collaborates with KTH and assists in the sustainability analysis of small scale cultivation systems.
 
 
Contact
 
Sammar Khalil, PhD, associate professor, sammar.khalil@slu.se